คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ

   
 
  สาส์นคณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ

 
 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ออกไป รับใช้สังคม โดยมุ่งมั่นคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดระยะเวลา 10 ปี คณะฯ ได้ดำเนินการพัฒนาด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ค่านิยมที่ดีงามและจริยธรรมแก่นิสิตอย่างแข็งขันตลอดมา เพื่อมุ่งสู่คุณภาพที่ เป็นหนึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดผู้ใช้แรงงานบัณฑิตโดยทั่วไป

ปัจจุบัน คณะการบัญชีและการจัดการ มีนิสิตจำนวนกว่า 9,000 คน มีคณาจารย์จำนวนกว่า 140 คน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่กว่า 40 คน มีหลักสูตร
จำนวน 21 หลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่มีนิสิตต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาศึกษากว่า 120 คน จากหลายประเทศ

ทั้งนี้ คณะฯ ตระหนักในความสำคัญของนิสิต ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการที่สำคัญยิ่งของคณะฯ นิสิตเป็นผู้รับบริการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้ที่ดีในการเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวในอนาคต การเรียนการสอนในคณะจึงเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะในวิชาชีพ คุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการยึดมั่น ในการสร้างความพึงพอใจแก่นิสิตผู้รับบริการให้เรียนอย่างมีความสุข และมีความหวังใน การประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต


รองศาสตราจารย์ ดร. ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
 
 
 • ประวัติ
 • ปรัชญา ปณิธาน
 • คณะกรรมการอำนวยการ
 •  
     
   
   

   
   
   
   
     
   
   
   
      เกี่ยวกับคณะการบัญชี ฯ

  ประวัติคณะการบัญชีและการจัดการ
      ประวัติ

  ปรัชญา ปณิธาน
      ปรัชญา ปณิธาน

  คณะกรรมการอำนวยการ
      คณะกรรมการอำนวยการ

      สายตรงคณบดี
  สายตรงคณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ