คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  คณะกรรมการอำนวยการ

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต
ประธานกรรมการอำนวยการคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
กรรมการอำนวยการรองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
กรรมการอำนวยการรองศาสตราจารย์จันทนา สาขากร
กรรมการอำนวยการศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธ์
กรรมการอำนวยการนายอำนวย ปะติเส
กรรมการอำนวยการนายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์
กรรมการอำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
กรรมการอำนวยการอาจารย์ยุวดี ตปนียากร
กรรมการอำนวยการ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
กรรมการและเลขานุการ 
 
    คณะกรรมการอำนวยการ