คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ติดต่อคณะ

 
   
 
ที่อยู่
        คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้งเดิม : ถ.มหาสารคาม-โกสุมพิสัย ต.ตลาด
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 6098
โทรสาร 0-4372-1193
   
   ที่อยู่
        คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้งใหม่ : ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321, 0-4375-4333 ต่อ 3401, 3402
โทรสาร 0-4375-4422
   
 
 

  หน่วยงาน เบอร์ติดต่อภายใน
Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/Directory/index.php on line 195 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/Directory/index.php on line 195
 สอบถามข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งใหม่ 3445, ที่ตั้งเดิม 6194
 ห้องหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะการบัญชีและการจัดการ 3439
 งานเลขานุการคณบดี 3442
 งานเลขานุการรองคณบดี 3445
 ห้องพักอาจารย์ ซอย1 ตึก Acc-biz 3422
 ห้องพักอาจารย์ ซอย2 ตึก Acc-biz 3423
 ห้องพักอาจารย์ ซอย3 ตึก Acc-biz 3424
 ห้องพักอาจารย์ ซอย4 ตึก Acc-biz 3425
 งานธุรการและสารบรรณ 3445
 ศูนย์บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์ 3603,3608
 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตั้งใหม่ 3429
 งานโสตทัศนูปกรณ์ 3421
 งานอาคารสถานที่ ที่ตั้งใหม่ 3402
 งานการเงินและการบัญชี 3441
 งานการเงินและพัสดุ 3444
 ห้องทำงานนักวิชาการพัสดุ 3443
 งานวางแผนและสำนักประกันคุณภาพ 3438
 สำนักบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ตั้งใหม่ 3432, ที่ตั้งเดิม 6194
 สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย 3408,3410
 สำนักบริหารกิจาการนิสิต ที่ตั้งใหม่ 3433,3436 ที่ตั้งเดิม 6194
 งานยานยนต์ 3605
 
 

 
 
    อาคาร คณะการบัญชี ฯ