คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
 
 
 
     
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ


 
 
ธมลวรรณ วงศ์นรา
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : ธมลวรรณ วงศ์นรา
ชื่อ-สกุล (Eng.) : Tamonwan Wongnara
เบอร์โทร : 09-5663-3669
อีเมล์ : tamonwan.w@mbs.msu.ac.th
เว็บไซต์ : -
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ปฏิทินการปฏิบัติงาน :
 
 
 
ตำแหน่งทางบริหาร
  -
วันที่เข้าทำงาน
  -
วุฒิการศึกษา
  - Master of Management, Sup De Co Montpellier Business School, France.
Specialization in International Business Development.

- B.B.A. (International Business) Mahasarakham University
งานวิจัยที่สนใจ
  -
ประวัติการทำงาน
  - Oversea Purchasing -- T&P Diagnostic Co.,Ltd (2009-2012)
- Recruitment and Training Trainee - Mektec Precision Component (Thailand) Ltd. (March - Sep 2014).
วิชาที่สอน
  - Daily English Conversation
- Business Computer and Information Technology
- Relationships between Politics and International Business
คณะกรรมการ
  -
ตำรา
  -
เอกสารประกอบการสอน
  -
งานวิจัย
  -
วิทยากรรับเชิญ
  -
บทความทางวิชาการ
  -
โครงการบริการทางวิชาการ
  -
อบรมสัมนา
  -
   
 
  Top