คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
 
 
 
     
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ


 
 
พลาญ จันทรจตุรภัทร
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : พลาญ จันทรจตุรภัทร
ชื่อ-สกุล (Eng.) : Palan Jantarajaturapath
เบอร์โทร : 086-6371781
อีเมล์ : palan.j@mbs.msu.ac.th
เว็บไซต์ : -
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน :
 
 
 
ตำแหน่งทางบริหาร
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนิสิต
วันที่เข้าทำงาน
  พค. 2542
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาเอก ปรด. สาขาการจัดการ
ปริญญาโท บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณทิต การเงิน
ปริญญาตรี อส.บ.อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี ทล.บ. เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
งานวิจัยที่สนใจ
  E-Commerce, IT Management, and Innovation.
ประวัติการทำงาน
  2534 บริษัท เอ-พลัส คอมพิวเตอร์ จำกัด
2536 บริษัท ไอ เดีย เฮ้าส์ จำกัด
2537 บริษัท วรจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2541 ธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกา สาขากรุงเทพมหานคร ประจำประเทศไทย
ต.ค 2547 - พ.ค. 2548 ผู้ช่วยคณบดี งานอาคารและสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ
วิชาที่สอน
  1. Introduction to Computer in Business
2. Office Automation in Business
3. Applied Computer Programming in Accounting
4. Case Study
5. Management Information System
6. Business Computer and Information Technology
7. Introduction to Business
8. Innovation and Change Management
คณะกรรมการ
  1. กรรมการร่างหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ 2546) มมส.
2. กรรมการปรับปรุงหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) มมส.
3. กรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพคณะการบัญชีและการจัดการ ปี 2546-2548
4. สมาชิก Academy of International Business (AIB) MemID. 32337. http://aib.msu.edu/
ตำรา
  -
เอกสารประกอบการสอน
  1.ระบบสำนักงานอัตโนมัติในงานธุรกิจ
2.คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเบื้องต้น
3.คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
  1. แนวโน้มความต้องการ บัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ((ู้ผู้ร่วมวิจัย) ปี 2544
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2ปี) ของนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ร่วมวิจัย) ปี 2546
3. Electronic Commerce Corporations Born Global Firm? นำเสนอในงานประชุมวิชาการ Academy of International Business Southeast Asia Regional Conference Bangkok, Thailand ( Nov. 2006)
4. FIRM CAPABILITIES, COMPETITIVE ADVANTAGE AND PERFORMANCE:AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF THAI E-COMMERCE BUSINESSES ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ International Journal of Business Strategy Vol. VII (2) 2007
5. นำเสนองานวิจัย เรื่อง "FIRM CAPABILITIES, COMPETITIVE ADVANTAGE AND PERFORMANCE:AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF THAI E-COMMERCE BUSINESSES" ในงานประชุมวิชาการ IABE-2007 Annual Conference in Plaza Hotel Casino, Las Vegas, Nevada USA.( Oct. 2007)
6. E-commerce Competencies and Success of Thai E-commerce Firms:
A Mediating Role of Multi-Channel Retailing Advantage ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Academy of Business and Economics Vol. 9 (3) 2009
7. นำเสนองานวิจัย เรื่อง E-commerce Competencies and Success of Thai E-commerce Firms: A Mediating Role of Multi-Channel Retailing Advantage
ในงานประชุมวิชาการ IABE-2009 Annual Conference in Plaza Hotel Casino, Las Vegas, Nevada USA.( Oct. 2009)
8. FACTORS AFFECTING E-COMMERCE ADOPTION AND BUSINESS SUCCESS OF THAI SMES ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ European Journal of Management 11-3, 2011
วิทยากรรับเชิญ
  1. การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจในมหาวิทยาลัย ที่ สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ปี 2546
บทความทางวิชาการ
  ซื้อคอมพิวเตอร์ ICT คุ้มหรือไม่? "จุลสารสำเภาฟ้า" คณะการบัญชีและการจัดการ มมส,1/1 ก.ค. 2546
โครงการบริการทางวิชาการ
  1.วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ ไอทีในโรงเรียน ร่วมกับองค์กรแพลน ประเทศไทย ปี 2545
2. วิทยากรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ร่วมกับ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด มค. ปี2544
3. อาจารย์นิเทศก์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2545
อบรมสัมนา
  1. 1994 Local Area Network from American Datacom
2. 1996 TCP/IP Internetworking from The Education and Exhibition Specialists
3. 2000 Linux Fundamental ( Nectec)
4. 2001 Advanced Access 2000 Programing (Nectec)
5. 2001 Installing Configuring and Administering Miicrosoft SQL Server 2000 (Nectec)
6. 2001 ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (มมส)
7. 2004 Professional Development Program, The University of Melbourne, Melbourne, Australia
8. 2005 Instructional Design for e-Learning. (Nectec)
   
 
  Top