คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
 
 
 
     
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ


 
 
พลาญ จันทรจตุรภัทร
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : พลาญ จันทรจตุรภัทร
ชื่อ-สกุล (Eng.) : Palan Jantarajaturapath
เบอร์โทร : 086-6371781
อีเมล์ : palan.j@mbs.msu.ac.th
เว็บไซต์ : ห้องพัก 316 อาคาร SBB
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน :
 
 
 
ตำแหน่งทางบริหาร
  -
วันที่เข้าทำงาน
  พค. 2542
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาเอก ปรด. สาขาการจัดการ
ปริญญาโท บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณทิต การเงิน
ปริญญาตรี อส.บ.อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี ทล.บ. เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
งานวิจัยที่สนใจ
  Strategic Information System E-Commerce, IT Management, and Innovation.
ประวัติการทำงาน
  2534 บริษัท เอ-พลัส คอมพิวเตอร์ จำกัด
2536 บริษัท ไอ เดีย เฮ้าส์ จำกัด
2537 บริษัท วรจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2541 ธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกา สาขากรุงเทพมหานคร ประจำประเทศไทย
2547 - 2548 ผู้ช่วยคณบดี งานอาคารและสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ
2552 - ปัจจุุบัน ผู้อำนวยสำนักบริหารกิจการนิสิต
วิชาที่สอน
  1. Introduction to Computer in Business
2. Office Automation in Business
3. Applied Computer Programming in Accounting
4. Case Study
5. Management Information System
6. Business Computer and Information Technology
7. Introduction to Business
8. Innovation and Change Management
9. Organizational Behavior and Management
10. Business Research Methodology
11. E-commerce
12. E-marketing
13. Finance and Banking for e-commerce
14. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
15. Project Management
16. Production and Operation Management
คณะกรรมการ
  1. กรรมการร่างหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ 2546) มมส.
2. กรรมการปรับปรุงหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) มมส.
3. กรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพคณะการบัญชีและการจัดการ ปี 2546-2548
4. สมาชิก Academy of International Business (AIB) MemID. 32337. http://aib.msu.edu/
ตำรา
  1. Business Research Methodology
เอกสารประกอบการสอน
  1.ระบบสำนักงานอัตโนมัติในงานธุรกิจ
2.คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเบื้องต้น
3.คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
งานวิจัย
  1. แนวโน้มความต้องการ บัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ((ผู้ร่วมวิจัย) ปี 2544
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2ปี) ของนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ร่วมวิจัย) ปี 2546

วิทยากรรับเชิญ
  1. วิทยากร การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจในมหาวิทยาลัย ที่ สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ปี 2546
2. วิทยากร การบริหารทรัพยากรมนุุษย์ มหาวิทยาปทุมธานี 2557
3. วิทยากร บรรยายแนวทางการวิจัย E-marketing/Internet Marketing/Social Media Marketing นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558
บทความทางวิชาการ
  ซื้อคอมพิวเตอร์ ICT คุ้มหรือไม่? "จุลสารสำเภาฟ้า" คณะการบัญชีและการจัดการ มมส,1/1 ก.ค. 2546
โครงการบริการทางวิชาการ
  1.วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ ไอทีในโรงเรียน ร่วมกับองค์กรแพลน ประเทศไทย ปี 2545
2. วิทยากรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ร่วมกับ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด มค. ปี2544
3. อาจารย์นิเทศก์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2545
อบรมสัมนา
  1. 1994 Local Area Network from American Datacom
2. 1996 TCP/IP Internetworking from The Education and Exhibition Specialists
3. 2000 Linux Fundamental ( Nectec)
4. 2001 Advanced Access 2000 Programing (Nectec)
5. 2001 Installing Configuring and Administering Miicrosoft SQL Server 2000 (Nectec)
6. 2001 ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (มมส)
7. 2004 Professional Development Program, The University of Melbourne, Melbourne, Australia
8. 2005 Instructional Design for e-Learning. (Nectec)
   
 
  Top