คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
 
 
 
     
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


 
 
นิติพงษ์  ส่งศรีโรจน์
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
ชื่อ-สกุล (Eng.) : Assist.Prof. Nitiphong Songsrirote
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : econ555@gmail.com, nitiphong.s@mbs.msu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.nitiphong.com
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน :
 
 
 
ตำแหน่งทางบริหาร
  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
วันที่เข้าทำงาน
  20 มีนาคม 2543
วุฒิการศึกษา
  -
งานวิจัยที่สนใจ
  -
ประวัติการทำงาน
  -
วิชาที่สอน
  -
คณะกรรมการ
  -
ตำรา
  -
เอกสารประกอบการสอน
  -
งานวิจัย
  -
วิทยากรรับเชิญ
  -
บทความทางวิชาการ
  -
โครงการบริการทางวิชาการ
  -
อบรมสัมนา
  -
   
 
  Top