คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงในห้องเรียน 10 ชุด

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงในห้องเรียน 10 ชุด

 

 

[22/05/2558 ,10:05:00]    อ่าน[995]

  ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 3 ชุด
ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 3 ชุด

 

 

  อ่าน[1001]

  ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 17 เครื่อง

ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 17 เครื่อง

 

  ประกาศรายชื่อนิสิตเรียนล่วงหน้า ระดับปริญญาตรี (เทียบเข้าที่จบ ปวส.รหัส 58)
รหัสวิชาเอก รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน กจ_พิเศษ 1 0903 451 1 Project Management อ.ศร.. [21/05/2558 ,15:05:59]  อ่าน[2730]
  ประกาศตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4ปี และเทียบเข้า

 

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย.. [21/05/2558 ,08:05:23]  อ่าน[3234]

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเรียน 4 ปี 3 ปริญญา จาก 3 ประเทศและ 5 ปี 2 ปริญญา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลัก.. [19/05/2558 ,10:05:39]  อ่าน[1423]
  ประกาศให้นิสิต รหัส 55 เข้าสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ MSU IT EXIT - EXAM
ประกาศให้นิสิต (รหัส 55) ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ไปสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ MSU IT EXIT - EXAM ในวันที่ 28.. [18/05/2558 ,14:05:05]  อ่าน[1267]
  ประกาศรายชื่อนิสิตสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ
ประกาศรายชื่อนิสิตสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ

 

วันที่ 25  พฤษภาคม  2558.. [14/05/2558 ,18:05:15]  อ่าน[1383]

  โครงการฝึกอบรมและการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ Microsoft Office MOS 3/2557 Summer
m [12/05/2558 ,11:05:16]  อ่าน[1398]
  รายชื่อนิสิตและตารางการอบรมโครงการปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และโครงการเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อและตารางการอบรมโครงการปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ (สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ) และโครงการเสริมทัก.. [11/05/2558 ,14:05:18]  อ่าน[2282]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |