คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี และกลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 (เทียบเข้า) รุ่น17
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี และกลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 (เทียบเข้า) รุ่น17 [12/05/2555 ,13:17:14]
  ประกาศ กำหนดการสำนักบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีพบนิสิตใหม่หลักสูตรเทียบเข้า เรื่องการลงทะเบียนและเทียบโอนรายวิชา
ประกาศ กำหนดการสำนักบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีพบนิสิตใหม่หลักสูตรเทียบเข้า เรื่องการลงทะเบียนและเทียบโอนรายวิชา
<..
[11/05/2554 ,10:05:01]    อ่าน[3201]
  ประกาศ ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ประกาศ ตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 [11/05/2554 ,11:41:29]
  ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ให้นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖.. [11/05/2554 ,02:05:15]  อ่าน[3455]
  โครงการฝึกอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ” ครั้งที่ 3
โครงการฝึกอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ” ครั้งที่ 3 
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ..
[06/05/2554 ,03:05:35]  อ่าน[2212]
  ประกาศกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และตารางเรียน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา .. [21/04/2554 ,09:04:08]  อ่าน[6354]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2554
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจ ครั.. [07/04/2554 ,08:04:22]  อ่าน[2476]
  การอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Train the trainer) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ศูน
การอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Train the trainer)

การอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs (Train the trainer) จัดโดย สำนัก.. [04/04/2554 ,11:04:58]  อ่าน[3989]

  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบพิเศษ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2554
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบพิเศษ หลักสูตรบัญชีมห.. [04/04/2554 ,06:04:35]  อ่าน[2110]
  ประกาศให้นิสิตติดต่อรับใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกปฏิบัติการใช้ Microsoft Office
ประกาศให้นิสิตติดต่อรับใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกปฏิบัติการใช้ Microsoft Office สำหรับการทำงานบัญชี
[29/03/2554 ,13:03:53]  อ่าน[1745]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |