คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
   
 
  ข่าวและกิจกรรม

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 45
      Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/news-type1.php on line 32
  โครงการบริการวิชาการ การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง "เส้นทางอาชีพ ของนักจัดการทรัพยากรมนุษย์"
ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการการทรัพยากรมนุษย์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จ..
[17/08/2553 ,12:08:20]    อ่าน[1946]
  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรนิสิตผู้มีผลการเรียนดี ประจำปี 2552
นิสิตที่มีรายชื่อให้รายงานตัวเพื่อขึ้นรับเกียรติบัตร ณ สำนักบริหารกิจการนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ ภายในวันที่ 3 สิงห.. [02/08/2553 ,14:08:14]    อ่าน[2516]
  ประกาศรายชื่อนิสิตนัก กิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2552
นิสิตที่มีรายชื่อให้รายงานตัวเพื่อขึ้นรับเกียรติบัตร ณ สำนักบริหารกิจการนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ ภายในวันที่ 3 สิงห.. [02/08/2553 ,14:08:24]  อ่าน[1886]
  แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโทสำหรับนิสิตที่จะจบ3ปีครึ่งและผู้สนใจ
ด้วย  สำนักบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัยจะจัดให้มีการแนะแนวการ.. [30/07/2553 ,15:07:21]  อ่าน[1922]
  ประกาศยกเลิกผลการลงทะเบียนของนิสิตในภาคต้น ปีการศึกษา 2553 กรณีนสิตไม่ชำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศยกเลิกผลการลงทะเบียนของนิสิตในภาคต้น ปีการศึกษา 2553 กรณีนสิตไม่ชำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา

[13/07/2553 ,16:07:18]  อ่าน[2017]
  โครงการฝึกอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ” ครั้งที่ 2
ระยะเวลา 2 วัน = 500 บาท (อาหารกลางวัน 2 มื้อ + อาหารว่าง 4 มื้อ + เอกสารประกอบการบรรยาย)

สนใจติดต่อสอบถ.. [06/07/2553 ,11:07:31]  อ่าน[2248]

  ขอเชิญนักวิชาการ/นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทเสนอผลงานวิจัยทางด้านการบัญชี การบริหารธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐศาสตร์
ขอเชิญนักวิชาการ/นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทเสนอผลงานวิจัยทางด้านการบัญชี การบริหารธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐศาสตร์ ในงาน.. [05/07/2553 ,19:07:41]  อ่าน[2760]
  การยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาของนิสิตที่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศให้นิสิตยื่นเรื่องขอจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 / 2553

[29/06/2553 ,14:06:26]  อ่าน[2238]

  ( สำหรับนิสิตกู้ยืม กยศ. ) ปฐมนิเทศการจัดทำสัญญาและแบบยืนยันค่าเล่าเรียน กยศ.
 ด้วยงานกองทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองท.. [29/06/2553 ,14:06:17]  อ่าน[3552]
  โครงการติวเข้ม พิชิต Tax Auditor จัดโดยศูนย์พัฒนาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยากร
อาจารย์ ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
ปร.ด.(การบัญชี) อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดก..
[16/06/2553 ,11:06:27]  อ่าน[1722]
     หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |