คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
 

 หัวเรื่องข่าว
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ รับมอบโล่รางวัลผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ รับมอบโล่รางวัลผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 รายละเอียดข่าว
เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 รศ.ดร.ปพฤกษ์  อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับมอบโล่รางวัลผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในกิจกรรม“โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556” ณ ห้องประชุม Auditorium วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาองค์กร กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 1,500 คน
โดยคณะฯ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น
ค่าคะแนน 4.53 ระดับดีมาก เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ท่านคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต  ศิษย์เก่า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย ที่ทำงาน
ด้วยความสมัครสมานสามัคคี  เต็มกำลังความสามารถ  และศักยภาพตามความคาดหวังของวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพภายใต้ค่านิยมร่วม
(PRIDE) แม้งานจะหนัก แต่ก็เชื่อมั่นว่าเราต้องก้าวเดินต่อไป เพราะเราทุกคนตระหนักดีว่า คณะฯ คือ บ้านของเรา นิสิตคือลูกหลาน
ที่อยู่ในบ้านของเรา ซึ่งในอนาคตคณะการบัญชีและการจัดการ จะบรรลุถึงการเป็นคณะที่มีการจัดการสอนที่เป็นเลิศ การพัฒนาศักยภาพนิสิต
ให้โดดเด่น ผลิตผลงานวิจัย ด้านบัญชี  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ที่โดดเด่น  และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์องค์กรธุรกิจ
ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และวงการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติสืบไป

 

 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กที่นี่

 ประกาศเมื่อ   02/11/2555 ,13:11:36
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  211  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง