Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต ในโครงการ “สัมมนาผลงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต” ครั้งที่ 2

 รายละเอียดข่าว
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต
ทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ “สัมมนาผลงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต” ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นิสิตได้มีเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการทำวิจัยกับนักวิชาการและนักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
2.เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถและเป็นการสร้างเสริมศักยภาพทางด้านการวิจัยของดุษฎีบัณฑิต
3.เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาเอก ให้เป็นที่รู้จักในแวดวงนักวิจัยและนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รูปแบบโครงการ
การสัมมนาวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่ดำเนินการ
ระหว่างวันที่  22 - 23  มกราคม  2553  เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมตักสิลา 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
1.ผู้เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ระดับดุษฎีบัณฑิต
2.คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ และบุคคลทั่วไป

ประเภทของการนำเสนอผลงาน
1.การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย  (Oral Presentation) ต้องนำเสนอแบบ  Power Point โดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที

การเตรียมบทคัดย่อ
ให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัยส่งบทคัดย่อและบทความในรูปสื่อ  CD-ROM  หรือทาง  E-mail (cholticha.i@acc.msu.ac.th) ตามรูปแบบที่ทางสำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนด โดยเตรียมบทความตามรายละเอียด ดังนี้
 ส่วนที่ 1 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4  โดยใช้อักษรแบบ  Cordia New  ขนาด 14
 ส่วนที่ 2 ผลงานวิจัยเรื่องเต็ม  (Full paper) ประกอบด้วย บทนำ เอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องและสมมุติฐานของการวิจัย วิธีดำเนินงานวิจัย ผลลัพธ์การวิจัยและการอภิปรายผล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และสรุปผลงานวิจัย ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4  โดยใช้อักษรแบบ  Cordia New  ขนาด 14 (รวมรูปภาพ ตาราง การอ้างอิงและภาคผนวก) (ดูรายละเอียดและไฟล์ต้นแบบได้ที่  www.acc.msu.ac.th)

วันเวลาการส่งบทความ
1.สมัครและเปิดรับบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่  1 มกราคม  2554
2.แจ้งผลการพิจารณา วันที่ 5 มกราคม 2554
3.ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันที่ 10  มกราคม 2554


อัตราค่าลงทะเบียน
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่วมโครงการฯ

สถานที่รับสมัคร/ติดต่อ
สามารถสมัครและส่งบทความได้ที่สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 3431 โทรสาร 043-754422 หรือทาง  E-mail  cholticha.i@acc.msu.ac.th 

 ดาวโหลดเอกสารแบบตอบรับ

ดาวโหลดตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความ

 
 มีไฟล์แนบ POS_aUDit_prObe.pdf  ประกาศเมื่อ   17/12/2553 ,11:12:13
 รายละเอียดโดย   งานบัณฑิตศึกษา
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2312  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม