Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการอบรมการฝึกปฏิบัติทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทำภาษี(Tax Workshop)ครั้งที่2

 รายละเอียดข่าว
สาขาการบัญชีร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี จัดโครงการอบรมการฝึกปฏิบัติทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดทำภาษี(Tax Workshop) ครั้งที่2

รูปแบบโครงการ
เป็นการบรรยายเนื้อหาด้านภาษีอากร และฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ภาษีมุลค่าเพิ่ม ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิสิตบุคคล จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 
ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
นิสิตสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่4 (ทั้ง2 หลักสูตร 4ปี และ ต่อเนื่อง)

สถานที่
ห้อง บธ1.
ณ คณะการบัญชีและการจัดการ เขตพื้นที่ในเมือง

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ระยะเวลาการดำเนินโครงการและสถานที่ดำเนินการ
รอบที่1 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554
รอบที่2 วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554
รอบที่3 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554

กำหนดอบรม รอบละ 9 ชั่วโมง ตั้งแต่ 8.30 - 17.30 น. ณ คณะการบัญชีและการจัดการ
จำนวนนิสิต 100 - 130 คน /รอบ


สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการคลิ๊กที่นี่

  ประกาศเมื่อ   07/01/2554 ,18:01:03
 รายละเอียดโดย   อาจารย์ ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2251  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม