Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  การ " ติวเข้มเพื่อพิชิตข้อสอบ สู่ตำแหน่งนักวิขาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 "

 รายละเอียดข่าว
การ " ติวเข้มเพื่อพิชิตข้อสอบ สู่ตำแหน่งนักวิขาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 "
จัดโดย สาขาการบัญชี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 รูปแบบโครงการ
เป็นการบรรยาย เกี่ยวกับ
1. วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน
ได้แก่
1.1 พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
1.4 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
1.5 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
1.6 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

2. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ได้แก่
2.1 การตรวจสอบบัญชี (ครอบคลุมมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป)
2.2 หลักการบัญชี (ครอบคลุมมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป)
2.3 การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับการทำงานบัญชี จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
สำหรับศิษย์เก่าคณะบัญชีและการจัดการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 40 คน

สถานที่
ห้อง AccBiz205
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)


ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2554

จำนวนที่รับสมัครเข้าร่วม 40 คน ”

สนใน สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน

  ประกาศเมื่อ   18/03/2554 ,14:03:23
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2225  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม