Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : ภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศของนักธุรกิจรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

 รายละเอียดข่าว
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : ภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศของนักธุรกิจรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

รูปแบบโครงการ
เป็นลักษณะการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในองค์กร แรงบันดาลใจในการเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพแต่งหน้า ทำผม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงานยุคใหม่ เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการเขียนจดหมายสมัครงาน จริยธรรมในการทำงาน จิตสำนึกและความเสียสละในการทำงานร่วมกัน  
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในองค์กร แรงบันดาลใจในการ เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่
2.เพื่อให้นิสิตตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการพูด การแต่งกาย 
3.เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจมารยาททางสังคมในสถานที่และในวาระต่างๆ
4.เพื่อให้นิสิตได้รับทราบเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน
5.เพื่อให้นิสิตมีทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและการสมัครงานผ่านระบบ Internet
6.เพื่อให้นิสิตมีเทคนิคปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงานยุคใหม่ จริยธรรมในการทำงานและการจิตสำนึกความเสียสละในการทำงานร่วมกัน

กำหนดการฝึกอบรม
ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 สิงหาคม 2554
 - ณ ห้องประชุม EN217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ห้องประชุมD411 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)
   สาขาวิชาการจัดการ
   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หรือ 
   นิสิตสาขาวิชาการจัดการ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

หมายเหตุ :
1. นิสิตที่ไม่ผ่านการอบรม จะไม่สามารถทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนด
2. นิสิตต้องลงทะเบียนทั้งหมด 8 ครั้ง (วันละ 4 ครั้ง) หากขาดครั้งใดครั้งหนึ่ง ต้องจัดทำรายงาน ประกอบการอบรม เสนอ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ในหัวข้อที่ขาดการอบรม ภายในวันและเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้น จะไม่ผ่านการอบรม
3. ติดต่อสอบถาม พี่มุก 087-2283657 ในวันและเวลาราชการ  
 
ลิงค์ระบบรับสมัครผ่านเว็บ

 
 มีไฟล์แนบ บุคลิกภาพ13.pdf  ประกาศเมื่อ   19/07/2554 ,10:07:01
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  3229  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม