Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการ “ธรรมศิลป์กับศิลปะแห่งชีวิต” (หลักสูตร 2) รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2554

 รายละเอียดข่าว
โครงการ “ธรรมศิลป์กับศิลปะแห่งชีวิต” (หลักสูตร 2) รุ่นที่ 2
จัดโดย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อปลูกฝังให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าความรักของพ่อ แม่ และครูอาจารย์
3. เพื่อให้นิสิตมีระเบียบ วินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และความสามัคคี
4. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสิตให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนและมีจิตสำนึกของการเอื้ออาธรโดยใช้ศิลปะ
5. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีสติในการแก้ปัญหา และ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และอบายมุข
6. เพื่อให้นิสิตรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และเตรียมความพร้อมในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
7. เพื่อปลูกฝังให้จิตสำนึกที่ดี และสามารถประยุกต์หลักธรรมในการบริหารธุรกิจได้ในอนาคต

กิจกรรม
1. ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์
2. การบรรยายจากนักธุรกิจที่นำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารธุรกิจและประสบความสำเร็จ
3. ศิลปะบนเสื้อและกระดาษ
4. การเดินจงกรม นั่งสมาธิ และโยคะ
5. กิจกรรมสันทนาการ

วันเวลาและสถานที่
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นิสิตแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2. นิสิตตระหนักถึงพระคุณของพ่อ แม่ และครูอาจารย์
3. นิสิตมีระเบียบ วินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และรู้รักความสามัคคี
4. นิสิตเข้าใจหลักธรรมของพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
5. นิสิตมีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
6. นิสิตให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มีจิตสำนึกของการเอื้ออาธร เสียสละ และแบ่งปัน
7. นิสิตมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และพร้อมที่จะดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ข้อซักถามเพิ่มเติม
1. รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พลนิกรกิจ โทร. 0834030033
2. อาจารย์ปวิภาดา ทวีสิทธิ์ โทร. 0818267234
3. อาจารย์พิมพ์กานต์ สุวรรณธาดา โทร. 0877127766
4. อาจารย์วราวรรณ ชูวิรัช โทร. 0815594151
5. อาจารย์แพรวไพลิน จันทร์โพธิ์ศรี โทร. 0896184422

จำนวนที่รับ
รับจำนวน 200 คน
โดยสมัครทางเว็บไซต์ของคณะ ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 สิงหาคม 2554
ค่าลงทะเบียน
จำนวน 200 บาท
ประชุมและชำระเงินในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 17.30 น. ณ อาคารสิริธร ชั้น 2 (ตึกใหม่)

สมัครและรายละเอีดเพิ่มเติม
  ประกาศเมื่อ   26/07/2554 ,10:07:28
 รายละเอียดโดย   รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2297  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม