Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 7

 รายละเอียดข่าว
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 7
จัดโดยศูนย์พัฒนาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยากร
อาจารย์ ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
ปร.ด.(การบัญชี) อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountings: CPA)
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor: TA)

โดย อาจารย์ ดร.กัญญมน วิทยาภูมิ
อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ
อดีตนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อาจารย์ ดร.วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล
อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR : TA)
 
วิชา / ค่าลงทะเบียน
ค่าสมัครวิชาละ 2,500 บาท สมัคร 2 วิชาลด 10 %

    - วิชาการบัญชี  วันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554
    - วิชาสอบบัญชี  วันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ 11 กันยายน 2554
    - วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและภาษีอากร  วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อาจารย์นภัทร จันทรจตุรภัทร
หัวหน้าศูนย์พัฒนาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และ
คุณมุกดาวรรณ ราร่องคำ

โทร. 0-4375-4333 ต่อ 3408 และ 3410
มือถือ 08-7228-3657
Fax. 0-4375-4422 
 
วันเวลาที่จัดอบรม
วิชาการบัญชี
    - ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554

วิชาสอบบัญชี
    - ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ 11 กันยายน 2554

วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและภาษีอากร
    - ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554

สถานที่จัดอบรม
ณ ห้องประชุม AccBiz205
อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

   * ผู้ทำบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ได้วิชาละ 12 ชั่วโมง
   * ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม วิชาละ 2,500 บาท (รวมอาการกลางวัน 2 มื้อ + อาหารว่าง 4 มื้อ + เอกสารประกอบ+ หนังสือรับรองการอบรม)

การเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ http://www.acc.msu.ac.th/Trainng_acc/Tax_Auditor7/
หรือ
1.ส่งจดหมายสมัครมาที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
2.Fax ใบสมัครมาที่ 0-4375-4422
3.ส่งใบสมัครผ่าน E-mail : asc@acc.msu.ac.th
 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

 
 มีไฟล์แนบ 20110626174929.pdf  ประกาศเมื่อ   28/06/2554 ,14:06:49
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2912  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม