Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาผลการวิจัยระดับดุษฏีบัณฑิต ครั้งที่ 3

 รายละเอียดข่าว
กำหนดการโครงการสัมมนาผลงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 3
วันเสาร์ที่  21  มกราคม  2555  ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

วันเสาร์ที่  21  มกราคม  2555
     08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน
     08.30-09.00 น.   พิธีเปิดงาน กล่าวรายงาน โดย คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ (รศ.ดร.ปพฤกษ์  อุตสาหะวาณิชกิจ) 
                                   ประธานกล่าวเปิดงาน  โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต)

     09.00 -10.00 น.   เริ่มสัมมนาภาคเช้า  
                                    ห้องชื่นชม      สาขาวิชาการบัญชี  
                                    ห้องสันตรัตน์ สาขาวิชาการจัดการ
   10.00 -10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
   10.30 -12.00 น.    เริ่มสัมมนาภาคเช้า (ต่อ)
   12.00 -13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
   13.00 -14.30  น.   เริ่มสัมมนาภาคบ่าย    
   14.30 -15.00  น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   15.00 -16.00 น.    มอบใบประกาศ/สรุปและปิดโครงการ

  *หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง

Posterโครงการสัมมนาผลงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต

ตารางการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนาผลงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต

  ประกาศเมื่อ   14/12/2554 ,12:12:04
 รายละเอียดโดย   งานบัณฑิตศึกษา
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1641  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม