Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เทียบเข้า รุ่น 16

 รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เทียบเข้า รุ่น 16

นิสิตกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ และรหัสนิสิต หากมีรายชื่อตกหล่น เพิ่มเติม หรือมีการแก้ไข
กรุณาโทรแจ้งได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่เบอร์ 0-43754-333 ต่อ 3408, 3410 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2555

รูปแบบโครงการ
การเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับการสมัครงาน ฯลฯ การพัฒนาบุคลิกภาพและกิจกรรมระหว่างอาจารย์และนิสิตของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
        2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความคิด และประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสามารถ นำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตการ  เรียนและการพัฒนาองค์กรได้

ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่ดำเนินการ
        ระยะเวลาดำเนินโครงการ : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 08.30 -16.30 น.
         สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุม AR 201 
                                        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทราบถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในองค์กรรูปแบบต่างๆ 
      2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ในเชิงปฏิบัติ
      3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าใจถึงเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงาน การแต่งกายเพื่อให้มีบุคลิกดี
              การพูดและการวางตัวในสังคมหรือสถานการณ์ต่างๆ โดยสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้
              เหมาะสมกับตนเองต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
 

 
 มีไฟล์แนบ รายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ-ขึ้นเว็บ.rar  ประกาศเมื่อ   10/01/2555 ,08:01:30
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1921  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม