Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการ “ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต” รุ่น 15-17 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิพลอดุลยเดชมหาราช

 รายละเอียดข่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิพลอดุลยเดชมหาราชและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อปลูกฝังให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าความรักของพ่อ แม่ และครูอาจารย์
3. เพื่อให้นิสิตมีระเบียบ วินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และความสามัคคี
4. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสิตให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มีจิตสำนึกของการเอื้ออาธร
5. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตห่างไกลจากสิ่งเสพติด และอบายมุข
6. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
7. เพื่อให้นิสิตรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และเตรียมความพร้อมในการอยู่ร่วมกันใน สังคมอย่างมีความสุข


กิจกรรม
การแสดงธรรมบรรยาย การฝึกมารยาทชาวพุทธ และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระวิทยากร จากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น

วันเวลาและสถานที่
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น จำนวน 5 วันต่อรุ่น
รุ่น 15 วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2555 จำนวน 800 คน
รุ่น 16 วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2555 จำนวน 800 คน
รุ่น 17 วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2555 จำนวน 800 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พลนิกรกิจ 083-4030033
2. อาจารย์พิมพ์กานต์ สุวรรณธาดา 086-5667000
3. อาจารย์ปวิภาดา ทวีสิทธิ์ 081-8267234
4. อาจารย์วิชนี เอี่ยมชุ่ม 089-1113102
5. อาจารย์ทัดสุดา อิ่มสุวรรณ 086-0402144
6. อาจารย์แพรวไพลิน จันทร์โพธิ์ศรี 089-6184422

ผู้เข้าร่วมโครงการ
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 2,400 คน
คณาจารย์และบุคลากร จำนวน 20 คน

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ 

  ประกาศเมื่อ   23/01/2555 ,18:01:12
 รายละเอียดโดย   รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2882  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม