Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการประชุมทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3

 รายละเอียดข่าว
ชื่อโครงการ 
โครงการประชุมทางวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 3

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2.เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตได้นำเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน
3.เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการ
4.เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์
5.ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่ดำเนินการ วันเสาร์ที่  22  กันยายน   2555  เวลา  08.30-16.30  น. ณ  โรงแรมตักสิลา  จังหวัดมหาสารคาม

ผู้เข้าร่วมโครงการ
1.ผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้สนใจทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในไทยได้รับการเผยแพร่
2.นิสิตได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา และได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
3.นิสิตและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนความรู้
4.ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

 


 

 
 มีไฟล์แนบ คำแนะนำและจัดเตรียมต้นฉบับและแบบตอบรับ.pdf  ประกาศเมื่อ   21/06/2555 ,13:06:39
 รายละเอียดโดย   งานบัณฑิตศึกษา
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2651  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม