Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการ “สอบประมวลผลความรู้ด้านบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส AC52)” รุ่นที่ 3

 รายละเอียดข่าว
โครงการ “สอบประมวลผลความรู้ด้านบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส AC52)” รุ่นที่ 3   
ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555
ด้วยสาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสอบประมวลผลความรู้ด้านบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส AC52)  เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถของนิสิตเบื้องต้นก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสามารถของตนเอง และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต

รูปแบบโครงการ
เป็นการทดสอบความรู้ โดยแบ่งเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
โดยเนื้อหารายวิชาที่จัดสอบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน  (หลักการบัญชีขั้นต้น การบัญชีขั้นกลาง1-2 การบัญชีขั้นสูง 1-2 และทฤษฎีการบัญชี)
2. กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร (การบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหาร)
3. กลุ่มวิชาการสอบและการภาษีอากร (การสอบบัญชี การตรวจสอบและควบคุมภายใน ภาษีอากรและการบัญชีภาษีอากร)
4. กลุ่มวิชาระบบบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี (การวางระบบบัญชี และระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  
 นิสิตต้องผ่านในรายวิชาดังต่อไปนี้
1. การบัญชีขั้นสูง 2 และ
2. การบัญชีบริหาร

การสอบข้อเขียน :
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555    เวลาในการสอบ 09.00 -12.00 น.
นิสิตควรตรวจสอบเลขที่นั่งสอบก่อนเข้าสอบ และควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที    หากเข้าสอบสายกว่า 30 นาทีหมดสิทธิ์สอบ การแต่งกายใส่ชุดนิสิตตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัย   และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขในการสอบ

การสอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555
นิสิต AC52_Honor และ AC521 ให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.30 น.
นิสิต AC522+523  ให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 09.30  - 10.30 น.
นิสิต AC524+525  ให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 10.30  - 11.30 น.
นิสิต AC526+527  ให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.30  - 13.30 น.
นิสิต AC528  ให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 13.30  - 14.30 น.
หากนิสิตไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่า หมดสิทธิสอบสัมภาษณ์
การแต่งกาย ให้ใส่ชุดสุภาพและแต่งหน้าได้อย่างเหมาะสม
  
  ประกาศเมื่อ   06/07/2555 ,08:07:27
 รายละเอียดโดย   อ.วิชนี เอี่ยมชุ่ม
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  3275  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม