Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อ โครงการสอบประมวลผลความรู้ด้านบัญชี ก่อนสําเร็จการศึกษา (Qualified Examination)

 รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อ โครงการสอบประมวลผลความรู้ด้านบัญชี ก่อนสําเร็จการศึกษา (Qualified Examination)

วัตถุประสงค์
เพื่อวัดประสงคระดับความรู้ทางด้านการบัญชีของนิสิตปีสุดท้ายซึ่งกําลังจะจบการศึกษา
เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางการบัญชีก่อนจะออกไปประกอบอาชีพในอนาคต
เพื่อให้นิสิตนําผลการทดสอบที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

ผู้เข้าร่วมโครงการ
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ชั้นปีที่ 4

**หากนิสิตที่ไม่มีรายชื่อ ตามเอกสารแนบท้ายให้ติดต่อ อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  รอบคอบ
ด้วยตนเอง หรือ เบอร์ 084-6120080
รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

 
 มีไฟล์แนบ เลขที่นั่งสอบQE.pdf  ประกาศเมื่อ   10/07/2555 ,14:07:39
 รายละเอียดโดย   อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ รอบคอบ
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  3138  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม