Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะสู่การเป็นบัณฑิต ที่พึ่งประสงค์ รุ่นที่ 16

 รายละเอียดข่าว
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะสู่การเป็นบัณฑิต ที่พึ่งประสงค์ รุ่นที่ 16จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับ
นิสิตสาขาวิชาการจัดการ,นิสิตสาขาวิชาการจัดการ และสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์,และนิสิตสาขาอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมคณาจารย์และคณะทำงาน 


กำหนดการฝึกอบรม
ในระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
    - วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณชั้น3 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ         (ช่วงบ่ายแยกห้องชาย-หญิง : บริเวณชั้น3=ผู้หญิง, ห้อง707=ผู้ชาย)
    - วันที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณชั้น3 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ 

รูปแบบโครงการ
เป็นลักษณะการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในองค์กร แรงบันดาลใจในการเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพแต่งหน้า ทำผม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงานยุคใหม่ เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการเขียนจดหมายสมัครงาน จริยธรรมในการทำงาน จิตสำนึกและความเสียสละในการทำงานร่วมกัน

สิ่งที่นิสิตจะต้องเตรียมและรับทราบ
นิสิตชาย เตรียมเนคไทมาด้วยทุกคน
นิสิตหญิง เตรียมอุปกรณ์แต่งหน้าและกระจกมาด้วยทุกคน 

หมายเหต
1.การลงทะเบียนมี 2 วันๆละ 4 ครั้ง (เวลา 08.30, 12.00, 13.00, 16.30 = ทั้งหมด 8 ครั้ง) 
2.ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นิสิตต้องผ่านโครงการพัฒนาบุคลิกภาพฯทุกคน ไม่เช่นนั้นไม่สามารถทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้ ถึงแม้จะเรียนครบทุกหน่วยกิตก็ตาม 
3.ถ้านิสิตลงทะเบียนไม่ครบ 8 ครั้ง ต้องจัดทำรายงานซ่อมตามหัวข้อที่ขาดอบรม โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานพร้อมภาพประกอบ เสนอ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ แต่ถ้าขาดเกิน 4 ครั้ง ต้องอบรมใหม่ถือว่าไม่ผ่านการอบรม

ระบบลงทะเบียนเข้าอบรม
  ประกาศเมื่อ   01/08/2555 ,20:08:30
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  3657  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม