Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการเตรียมความพร้อมและแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 รายละเอียดข่าว
โครงการเตรียมความพร้อมและแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
จัดโดย สำนักวิเทศสัมพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักวิเทศสัมพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร.043-754333 ต่อ 3408,341 หรือ 085-8518409 E-mail : apply@acc.msu.ac.th, www.acc.msu.ac.th

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้านการศึกษาต่อยังต่างประเทศ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และเตรียมความพร้อมในการเป็น    สื่อกลางของความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ในการศึกษาต่อยังต่างประเทศ4. เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อยังต่างประเทศ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน
2. นิสิตระดับปริญญาตรีและโท จำนวน 100 คน
3. วิทยากร จำนวน 1 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้านการศึกษาต่อยังต่างประเทศ
2. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และเตรียมความพร้อมในการเป็น    สื่อกลางของความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
3. เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ในการศึกษาต่อยังต่างประเทศ
4. สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อยังต่างประเทศ

ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่ดำเนินการ
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 907 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทาลัยมหาสารคาม 

คลิ๊กที่นี้เพื่อสมัครโครงการ

  ประกาศเมื่อ   19/04/2556 ,12:04:02
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2914  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม