Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมโครงการ “เส้นทางนักบัญชีสู่ AEC”

 รายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการ “เส้นทางนักบัญชีสู่ AEC”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพบัญชีใน AEC
2. เพื่อได้ทราบแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักบัญชีมืออาชีพใน AEC 
3. เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
4. เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่ของทางสาขาฯ ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกับรุ่นน้องที่ยังเป็นนิสิต และให้นิสิตเห็นตัวอย่างที่ดีจากรุ่นพี่
5. เพื่อให้บุคคลทั่วไปผู้สนใจได้มีโอกาสทราบถึงผลกระทบของ AEC ที่มีต่อวิชาชีพบัญชี

การสำรองที่นั่ง
โปรดสำรองที่นั่งโดย ส่งข้อมูลดังรายละเอียดข้างล่าง มายัง   อาจารย์ ดร.จุลสุชดา  ศิริสม e-mail: julsuchada.s@acc.msu.ac.th  
- รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
- หน่วยงานต้นสังกัด 
- หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ 
- ระบุช่วงเวลาที่ประสงค์เข้าร่วมสัมมนา (ภาคเช้า ภาคบ่าย หรือ ทั้งวัน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานกรรมการดำเนินโครงการ อาจารย์ ดร.จุลสุชดา  ศิริสม โทร. 0815514939

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
 
 มีไฟล์แนบ ข้อมูลโครงการ AEC เพื่อลง website.pdf  ประกาศเมื่อ   03/09/2556 ,13:09:37
 รายละเอียดโดย   อาจารย์ ดร.จุลสุชดา ศิริสม
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  3946  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม