Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4

 รายละเอียดข่าว
กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ชั้นปีที่ 4 

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมใหญ่ PH 504 คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมใหญ่ PH 504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที่ขามเรียง)

08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.
- กล่าวรายงาน โดย อาจารย์ ดร.สลักจิต นิลผาย             
- ประธานพิธีเปิด โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ                         
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

08.45 – 10.15 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “การเสริมสร้างภาพลักษณ์ภายนอกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ”                           
โดย วิทยากรจากสถาบัน John Robert Powers

10.15 – 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “การเสริมสร้างภาพลักษณ์ภายนอกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ”
โดย วิทยากรจากสถาบัน John Robert Powers

12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์”
โดยวิทยากรพิเศษ   โดย วิทยากรจากสถาบัน John Robert Powers 

14.30 - 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์”
โดยวิทยากรจากสถาบัน John Robert Powers

แผนที่ประกอบ  ประกาศเมื่อ   04-09-2556 ,09:09:44
 รายละเอียดโดย   อ.ดร.ไพบูลย์ รอบคอบ
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  9505  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม