Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2548

 รายละเอียดข่าว
ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาโท  ทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2548  เป็นต้นไป  จะต้องเรียนรายวิชาแกนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นรายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดคือ รายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1601505)  ในการนี้คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (0904511)  เป็นวิชาที่ตรงกับหลักสูตรฯ และนิสิตสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  คณะฯ  จึงใคร่ขอแจ้งให้นิสิตมาทำเรื่องเทียบโอนดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.นิสิตหลักสูตร กจ.ม.,บธ.ม.,ศ.ม. ให้ทำเรื่องเทียบ
รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (0904511)  กับ รายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1601505)

2.นิสิตหลักสูตร  บช.ม.  ให้ทำเรื่องเทียบ
รายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (0904501)  กับ รายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1601505)

**ทั้งนี้ ให้นิสิตขอแบบฟอร์มคำร้องที่งานบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และดำเนินการตามขั้นตอนในแบบฟอร์มให้เรียบร้อยและชำระเงินค่าเทียบโอนจำนวน 500  บาท  จึงจะถือว่าสมบูรณ์
  ประกาศเมื่อ   
 รายละเอียดโดย   
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1355  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว