การเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของ EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

โดยผ่านทาง URL http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=uid

UserID : msu
Password : management


ระบบฐานข้อมูลที่ 1.) Business Source Complete (ทดลองใช้ถึง 31 ธันวาคม 2552!!!)
รายชื่อวารสาร : http://www.ebscohost.com/titleLists/bth-journals.pdf

รายละเอียด
เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านบริหารและการจัดการมากที่สุด ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี 1965 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวารสารมากกกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง มีมากกว่า 2,300 ชื่อเรื่องจะเป็นวารสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกๆด้านเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ ได้แก่ การจัดการ, การตลาด, การโฆษณา การบัญชี, การเงิน, การลงทุน, เศษศาสตร์, การเงิน, การธนาคาร และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ในฐานข้อมูลนี้ยังได้รวบรวมรายงานการประชุม, การสัมมนา, รายงานฉบับเต็มและบทวิเคราะห์ต่างๆของบริษัทชั้นนำทั่วโลกมากกว่า 17,500 บริษัท ซึ่งมากกว่า 3,000 บริษัทมาพร้อมกับบทวิเคราะห์ข้อมูล (SWOT Analysis) โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นวารสารชั้นนำมากมายในด้านธุรกิจ เช่น Harvard Business Review (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1922 ถึงฉบับปัจจุบัน), TIME (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1990 ถึงฉบับปัจจุบัน), Forbes (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1990 ถึงฉบับปัจจุบัน), Fortune (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1992 ถึงฉบับปัจจุบัน), Economist (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1990 ถึงฉบับปัจจุบัน), Business Week (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1996 ถึงฉบับปัจจุบัน)ระบบฐานข้อมูลที่ 2.) EconLIT with Full Text(ทดลองใช้ถึง 31 ธันวาคม 2552!!!)
รายชื่อวารสาร : http://www.ebscohost.com/titleLists/e4-coverage.pdf

รายละเอียด
เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านเศรษศาสตร์ที่มีเนื่อหาครอบคลุมมากที่สุด ผู้ใช้สามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 480 ชื่อเรื่องซึ่งเป็นวารสารหลัก (Core Journals) จาก American Economic Association เช่น American Economic Review, Journal of Economic Literature(JEL), and Journal of Economic Perspectives ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ.1969ระบบฐานข้อมูลที่ 3.) Hopitality & Tourism Complete(ทดลองใช้ถึง 31 ธันวาคม 2552!!!)
รายชื่อวารสาร : http://www.ebscohost.com/titleLists/hj-coverage.pdf

รายละเอียด
เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมวารสารหลักๆ ("core") ของคณะจากมากกว่า 440 Publications และผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 จนถึงปัจจุบันข้างล่างนี้เป็นลิงค์เอกสารคู่มือการใช้ฐานของ EBSCO ทุกฐานเป็นภาษาไทย

คู่มือการใช้ภาษาไทย :
http://support.ebsco.com/training/lang/th/PPT/TH_basicsrch_academic_Tut.ppt

การตั้งวารสารออนไลน์ :
http://support.ebsco.com/training/lang/th/PPT/TH_SearchJournalAlerts_Tut.ppt

วีดีโอคู่มือการใช้ :
http://support.ebsco.com/uploads/CustSupport/UserDocumentation/EN_basicsrch_academic_Tut.ppt