E-Learing Acc-Biz

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลัก

หน้าหลัก

Skip เข้าสู่ระบบ

ประเภทของรายวิชา

หมวดสาขาวิชาการบัญชี 
 การบัญชีภาคปฏิบัติ (Practical Accounting) สอนโดย อ.กฤตยา แสงบุญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบัญชีครัวเรือน (Household Accounting) สอนโดย อ.กฤตยา แสงบุญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ทฤษฎีบัญชี (Accounting Theory) สอนโดย อ.กฤตยา แสงบุญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หลักการบัญชีขั้นต้น สอนโดย อ.กฤตยา แสงบุญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) สอนโดย อ.ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) สอนโดย อ.กฤตยา แสงบุญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การจัดการภาษีอากร (Tax Management) สอนโดย อ.ดร.ไพบูลย์ รอบคอบรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 วิชาการบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting 2) สอนโดย อ.นันทนาบทคัดย่อ
 การภาษีอากร (Taxation) สอนโดย อ.ดร.ไพบูลย์ รอบคอบรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) สอนโดย อ.จิระพันธ์ ชูจันทร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การวางแผนและควบคุมกำไร(Profit Planning and Control) สอนโดย อ.จิระพันธ์ ชูจันทร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบัญชีและการจัดการธุรกิจ(Accounting and Business Management)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Financial Reporting
 การภาษีอากร (Taxation)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หลักการบัญชีขั้นต้น
 ทฤษฎีบัญชี
 สัมมนาบัญชีการเงินรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ(Business Mathematics)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Accounting Software Applications) 4 ปี อ.ดร. อัครเดช ฉวีรักษ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การเงินธุรกิจ(Business Finance)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หลักการบัญชีขั้นต้น(Principles of Accounting) Interรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หลักการบัญชีขั้นต้น(Principles of Accounting)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบัญชีภาษีอากร(Tax Accounting) ผู้สอบ อ.ไพบูลย์ รอบคอบรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 กฎหมายธุรกิจ (Business Law) ผู้สอน อ.ไพบูลย์ รอบคอบรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (BCIT) ผู้สอน อ.ชลธิชา ธรรมวิญญูรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบริหารต้นทุน (Cost Management)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การเงินระหว่างประเทศ (International Finance)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Accounting for Management)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การวางแผนและควบคุมกำไร (Profit Planning and Control)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Accounting for Management) Inter สอนโดย อาจารย์ธีราภรณ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Accounting for Management) สอนโดย อ.ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ทฤษฏีการบัญชี (Accounting Theory)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบัญชีต้นทุน(Cost Accounting)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Accounting Software Applications นิสิต 2ปี (อาจารย์รัตนาวดี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Accounting Software Applications นิสิต 4ปี (อาจารย์รัตนาวดี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Accounting Software Applications นิสิต 2ปี (อาจารย์สุนิศา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Accounting Software Applications นิสิต4ปี ภาคเรียน 2/2553 (อาจารย์สุนิศา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 จริยธรรมทางธุรกิจ(Business Ethics) ผู้สอน อ.ไพบูลย์ รอบคอบรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) ผู้สอน อ.ไพบูลย์ รอบคอบรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting II)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
หมวดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 Project Management for Business Information Technology
 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ (Computer Security System for Business)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 2 (Business Programming 2)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (Business Computer and Information Technology) สอนโดย อ.สมหมาย ขันทองรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet Programming)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ Special Topics in Business Information Technology รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (Business Data Communication and Computer Network)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจขั้นสูง(Advanced Analysis and Design for Business Information System) ผู้สอน อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเบื้องต้น(Introduction to Computer in Business)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Multimedia Technology for Business Applicationรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Electronic Commerce Marketingรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ(Business Information Technology Management)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ (Business Database Management System) ผู้สอน อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Analysis and Design for Business Information System) ผู้สอน อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจขั้นสูง (Advanced Analysis and Design for Business Information System) ผู้สอน อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (Business Computer and Information Technology) ผู้สอน : อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (Business Computer and Information Technology) ผู้สอน : อ.พลาญ จันทรจตุรภัทรรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
หมวดสาขาวิชาการจัดการ 
 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์(Business Policy and Strategic Management)สอนโดย อ.ศักดิ์เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Introduction to Business
 Introduction to Business
 Business Statistic
 การจัดการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Management)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Introduction to Business
 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์(Business Policy and Strategic Management)บทคัดย่อ
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ(Introduction to Business) สอนโดย อ.ดร.วิษณุ สุมิตสวรรค์บทคัดย่อ
 องค์การและการจัดการ(Organization and Management) สอนโดย อ.ดร.วิษณุ สุมิตสวรรค์บทคัดย่อ
 สัมมนาทางการจัดการ(Seminar in Management)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ(Production and Operation Management)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) สำหรับนิสิต ต่อเนื่อง 2ปีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การจัดการทรัพยการมนุษย์เชิงกลยุทธ์(Strategic Human Resource Management)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ปัญหาพิเศษทางการจัดการ(Special Problems in Management )รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 องค์การและการจัดการ(Organization and Management)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 แนวคิดการจัดการธุรกิจร่วมสมัย (Contemporary Business Concepts)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 องค์การและการจัดการ(Organization and Management) สอนโดย อ.ศรินทรีย์ อุดชาชนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การบริหารโครงการ(Project Management)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การสื่อสารภายในองค์การ(Organizational Communication)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
หมวดสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(IB) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ (Introduction to Business)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน (Financial Markets and Institution)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Business Computer and Information Technologyรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การตลาดโลก(Global Marketing)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หลักการตลาด(Principles of Marketing)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
รายวิชาสาขาการตลาด 
 Global Marketing(การตลาดโลก) สอนโดย ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์2-2555(สำหรับ MK531)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Global Marketing(การตลาดโลก) สอนโดย ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์2-2555(สำหรับ MK532)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 IMC
 หลักการตลาด (Principles of Marketing) สอนโดย อาจารย์พิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การจัดการการตลาด (Marketing Management)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การวางแผนการตลาด(Marketing Planning) สอนโดย อ.อภิชัย มหธรรมบทคัดย่อ
 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา(Product and Price Management) สอนโดย อ.อภิชัย มหธรรมบทคัดย่อ
 หลักการตลาด(Principles of Marketing) สอนโดย อ.อภิชัย มหธรรมบทคัดย่อ
 Global Marketing(การตลาดโลก) สอนโดย ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์1-2554รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 เศรษฐกิจไทยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
หมวดรายวิชาสำหรับปริญญาเอก 
 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี(Issues in Accounting and Related Topics)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หมวดรายวิชาสำหรับปริญญาโท 
 การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) สอนโดย อ.ดร.ไพบูลย์ รอบคอบรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management)บทคัดย่อ
ทดสอบ สำหรับอาจารย์ใหม่ 
 Managerial Accounting รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 รายวิชาทดสอบที่3บทคัดย่อ
 Social Network for Advance Learningบทคัดย่อ
 รายวิชาทดสอบที่1บทคัดย่อ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของสุพจน์ บัวเลิง
การเปลี่ยนภาษาในระบบ(Change Language on Web )
โดย สุพจน์ บัวเลิง - อาทิตย์, 15 พฤศจิกายน 2009, 02:42AM
 

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนภาษาในระบบ เว็บได้โดยการคลิ๊กที่มุมด้านขวาบนตามตัวอย่างแล้วเลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงในเว็บได้ ครับ
To change your language preferences, just click Drop-down list at the top of the Homepage

ตัว��ย่าง

รูปภาพของสุพจน์ บัวเลิง
คู่มือตัวอย่างการจัดการบทเรียนของผู้สอน
โดย สุพจน์ บัวเลิง - ศุกร์, 2 ตุลาคม 2009, 02:55AM
 
ตัวอย่างการจัดการบทเรียนของผู้สอน พร้อมคำอธิบายรายละเอียด ต่าง ๆ สำหรับผู้สอน ในการจัดการ ต่าง ๆ ครับ
รูปภาพของสุพจน์ บัวเลิง
ประกาศการใช้งานระบบ E-Learing Acc-Biz.
โดย สุพจน์ บัวเลิง - ศุกร์, 2 ตุลาคม 2009, 02:54AM
 

การสร้างรายวิชา Admin ได้ สร้างให้แล้ว ที่เหลือให้อาจารย์ผู้สอนเข้าแก้ไขในรายวิชาได้เลย
หลังจากแก้ไขรายละเอียดของ วิชาที่สอนแล้วให้ท่านอาจารย์ ใส่ Password ในรายวิชานั้นๆ เพื่อ กันไม่ให้นิสิตที่ไม่ได้ลงเรียนกับอาจารย์เข้ามา
การอนุมัติให้นิสิตเข้าเรียนได้ โดยการ บอก Password ของ รายวิชา และ Password ของ ตัวนิสิตเอง Password นิสิต คือ ตัวอย่าง รหัส 5201097xxxx Username คือ 5201097xxxx Password คือ 5 ตัวท้ายของรหัสนิสิต xxxx


การเรียนรู้ออนไลน์ คณะการบัญชีและการจัดการ
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 วันนี้ พุธ, 20 มีนาคม 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี