ฝ่ายกิจการนิสิต


 วิสัยทัศน์

      ยึดมั่นธรรมภิบาล มุ่งคุณภาพวิชาการด้านการบัญชีบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์สู่สากล

พันธกิจ

      ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามทั้งในระดับท้องถิ่น และ ระดับชาติ

ติดต่อภายใน

ฝ่ายกิจการนิสิต
โทร . 0-4375-4333 ต่อ 3433 5632
โทรสาร . 0-4375-4422
facebook : ฝ่ายกิจการนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส.

Search