ข้อมูลรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะการบัญชีและการจัดการ


หลักสูตรที่เปิดสอน 

ปริญญาเอก
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
     สาขาวิชาการบัญชี 
     สาขาวิชาการจัดการ    
     สาขาวิชาการจัดการการตลาด
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล
     สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล 

ระดับปริญญาโท

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
     สาขาวิชาการจัดการการตลาด
     สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
     สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล

  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
     สาขาวิชาการบัญชี

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
     สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล 

   
  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต กจ.ม.
  หลักสูตรเศรษศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

<<สมัครเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม>>

แผนการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


หลักสูตร/สาขาที่เปิด จำนวน/ปี แผนการรับนิสิต
2563
ปกติ พิเศษ รวม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)        
-สาขาวิชาการบัญชี 3 ปีครึ่ง 5 - 5
-สาขาวิชาการจัดการ 3 ปีครึ่ง 5 - 5
-สาขาวิชาการจัดการการตลาด 3 ปีครึ่ง 5 - 5
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล 3 ปี 3 2 5
-สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวักรรมดิจิทัล   5 - 5
         
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)        
-สาขาวิชาการจัดการการตลาด 2 ปี 20 20 40
-สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 ปี 20 20 40
-สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ 2 ปี 10 10 20
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล 2 ปี 5 5 10
         
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)        
-สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล 2 ปี      
         
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)        
-สาขาวิชาการบัญชี 2 ปี 20 20 40
         
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)        
-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 2 ปี 20 20 40
         
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)   10 10 20

สมัครเรียน

Comments

Search