ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ


 

ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการต่าง ๆ (ปริญญาตรี)
    แบบรายงานตัวนิสิต
    แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว
    คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
    คำร้องขอลาพักการเรียน
    คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
    คำร้องขอลาออก
    คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
    คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
    คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท
    เอกสารเทียบโอนผลการเรียน
    เอกสารหมายเลข 1
    เอกสารหมายเลข 2
    เอกสารหมายเลข 3
    คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
    คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนด
    คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
    คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit
    คำร้องขอเลื่อนสอบ
    คำร้องขอสำรองที่นั่ง
    บันทึกข้อความทั่วไป

 

ดาวน์โหลดเอกสารงานกิจการนิสิต (ปริญญาตรี)
 ระเบียบการกู้ยืมฉุกเฉิน
 แบบฟอร์มกู้ยืมฉุกเฉิน
 แบบฟอร์มผ่อนผันทหาร

 

, บุคลากร

Comments

Search