สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 2561)

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ 
B.B.A.

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
(Business Computer)

โครงสร้างหลักสูตร


หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

โปรแกรมปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30

หมวดวิชาเฉพาะ

     กลุ่มวิชาแกน

     กลุ่มวิชาเอก

      -วิชาเอกบังคับ

      -วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 72

ไม่น้อยกว่า 103

                   51

ไม่น้อยกว่า 52

                   37

ไม่น้อยกว่า 15

ไม่น้อยกว่า 103

                   51

ไม่น้อยกว่า 52

                  37

ไม่น้อยกว่า 15

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 6

หมวดประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

-

-

    -

รวมหน่วยกิต


 


เงื่อนไข
 : นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง(ไม่นับหน่วยกิต) หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ไม่นับหน่วยกิต)


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

, บริหารธุรกิจบัณฑิต

Comments

Search