สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์


ชื่อหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management
ชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
ชื่อย่อบธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

B.B.A. (Human Resource Management)

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสุตร ไม่น้อยกว่า 135  หน่วยกิต

                 

โครงสร้างหลักสูตร


หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

โปรแกรมปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30

หมวดวิชาเฉพาะ

     กลุ่มวิชาแกน

     กลุ่มวิชาเอก

      -วิชาเอกบังคับ

      -วิชาเอกเลือก


ไม่น้อยกว่า 99

                   51

ไม่น้อยกว่า 48

                   33

ไม่น้อยกว่า 15

ไม่น้อยกว่า 99

                  51

ไม่น้อยกว่า 48

                   33

ไม่น้อยกว่า 15

หมวดวิชาเลือกเสรี


ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 6

หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)


     2
(ไม่น้อยกว่า 300 ชม.และไม่นับหน่วยกิต)

                  9
(ไม่น้อยกว่า 300 ชม.และไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต


ไม่น้อยกว่า 135

ไม่น้อยกว่า 135

 
เงื่อนไข : นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง(ไม่นับหน่วยกิต) หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ไม่นับหน่วยกิต)


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File


, บริหารธุรกิจบัณฑิต

Comments

Search