สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
         
ชื่อหลักสูตร
                 ชื่อภาษาไทย           : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
                 ชื่อภาษาอังกฤษ       : Bachelor of Economics Program n Business Economics
ชื่อปริญญา
                 ชื่อเต็ม                    : เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
                                                Bachelor of Economics (ฺBusiness Economics)

                ชื่อย่อ                      : ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
                                                B.Econ.(Business Economics


หลักสูตร
      จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า      138 หน่วยกิต
      

โครงสร้างหลักสูตร


หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

โปรแกรมปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

-

ไม่น้อยกว่า  30

ไม่น้อยกว่า   30

หมวดวิชาเฉพาะ

     กลุ่มวิชาแกน

     กลุ่มวิชาเอก

      -วิชาเอกบังคับ

      -วิชาเอกเลือก

-

ไม่น้อยกว่า  102

                    51

ไม่น้อยกว่า   51

                    36


ไม่น้อยกว่า  102

                    51

ไม่น้อยกว่า   51

                    36


หมวดวิชาเลือกเสรี

-

ไม่น้อยกว่า   6

ไม่น้อยกว่า   6

หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

-

      2

ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

(ไม่นับหน่วยกิต)

      9

ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต


ไม่น้อยกว่า 138

ไม่น้อยกว่า 138

 
เงื่อนไข : นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง(ไม่นับหน่วยกิต) หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ไม่นับหน่วยกิต)


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

Comments

Search