สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ


ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

Master of Economics Program in Business Economics and Business Innovation

  ชื่อปริญญา :    
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

Master of Economics (Business Economics and Business Innovation)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

M.Econ. (Business Economics and Business Innovation)

โครงสร้างหลักสูตร

ลำดับที่ หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
หลักสูตรที่เสนอ
(หน่วยกิต)
แผน ก
แบบ ก2
แผน ข แผน ก
แบบ ก2
แผน ข
        1       2
  

 หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า
  1.1 วิชาบังคับ
  1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
  2.1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
  2.2 การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า
12
-
-

12
-
12
-
-

-
3
24
21
3

12
-
30
21
9

-
6
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36
 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

  

, เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

Comments

Search