สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์


ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

Master of Business Administration Program in Strategic Management    
  ชื่อปริญญา :     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
 Master of Business Administration (Strategic Management)  
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
 M.B.A. (Strategic Management)
 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
 
ลำดับที่ หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
หลักสูตรที่เสนอ
(หน่วยกิต)
แผน ก
แบบ ก2
แผน ข แผน ก
แบบ ก2
แผน ข
        1        2


 หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า
  1.1 วิชาบังคับ
  1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
  2.1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
  2.2 การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า
12
-
-

12
-
12
-
-

-
3
24
21
3

12
-
30
21
9

-
6
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36
 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Comments

Search