สาขาวิชาการบัญชีชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
Master of Accountancy
   
ชื่อปริญญา :  
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
Master of Accountancy
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
บช.ม.
M.Acc.

 


จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสุตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
ระบบในเวลาราชการ ให้ศึกษาได้ไม่เกิน10 ภาคการศึกษา
     สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน3 ภาคการศึกษา
ระบบนอกเวลาราชการ ให้ศึกษาได้ไม่เกิน10 ภาคการศึกษา
     สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน4 ภาคการศึกษา
 โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สาขาวิชาการบัญชีดังนี้
 
หมวดวิชาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาต่อการ
พ.ศ. 2558
หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

แผน ก แบบ ก 2แผน ก แบบ ก2
1.หมวดวิชาเฉพาะสาขา--
     1.1 วิชาบังคับ
     1.2 วิชาเลือก
1227
3
2.หมวดประสบการณ์วิจัย

     2.1 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
     2.2 วิทยานิพนธ์
-
12
-
12
รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

  

, บัญชีมหาบัณฑิต

Comments

Search