สาขาวิชาการบัญชีชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
Doctor of Philosophy Program in Accounting
   
ชื่อปริญญา :  
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)
Doctor of Philosophy (Accounting)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
ปร.ด. (การบัญชี)
Ph.D. (Accounting)

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สาขาวิชาการบัญชี ดังนี้
 
หมวดวิชาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาต่อการ
พ.ศ. 2558
หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

แบบ 2.1แบบ 2.1
1.หมวดวิชาพื้นฐาน
2.หมวดวิชาเฉพาะ

12
12

    วิชาบังคับ
    วิชาเลือก

36
18
6
3.หมวดประสบการณ์วิจัย
   วิทยานิพนธ์


36

รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Comments

Search