สาขาวิชาการจัดการการตลาดชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
Doctor of Philosophy Program in Marketing Management
   
ชื่อปริญญา :  
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการตลาด)
Doctor of Philosophy (Marketing Management)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
ปร.ด. (การจัดการการตลาด)
Ph.D. (Marketing Management)

 
 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สาขาวิชาการจัดการการตลาด ดังนี้
 
หมวดวิชาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาต่อการ
พ.ศ. 2558
หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

แบบ 2.1แบบ 2.1
1.หมวดวิชาพื้นฐาน
2.หมวดวิชาเฉพาะ

12
12
18
    วิชาบังคับ
    วิชาเลือก

36
6
36
3.หมวดประสบการณ์วิจัย
   วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Comments

Search