สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล


ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
     Master of Science Program in Smart City Management and Digital Innovation

  ชื่อปริญญา :     
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
 Master of Science (Smart City Management and Digital Innovation)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  
M.S. (Smart City Management and Digital Innovation)

 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ  ดังนี้
 
ลำดับหมวดวิชาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2558
หลักสูตที่เสนอ
(หน่วยกิต)
แผน ก
แบบ ก 2
แผน 
แผน ก
แบบ ก 2
แผน ข
1หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก(ไม่น้อยกว่า)
12
-
-

12
-
-

18
9
9
30
9
21
2หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
2.1 วิทยานิพนธ์ (ไม่น้อยกว่า)
2.2 การค้นคว้าอิสระ (ไม่น้อยกว่า)

12
-

-
3

18
-

-
6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า)

36363636


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

  


, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

Comments

Search