สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล


ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล 
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
     Doctor of Philosophy Program in Smart City Management and Digital Innovation

  ชื่อปริญญา :     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล )
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) 
Doctor of Philosophy  (Smart City Management and Digital Innovation)
   ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  ปร.ด. (การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล )
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D.
 (Smart City Management and Digital Innovation)


 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล  ดังนี้
 
ลำดับหมวดวิชาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2558
หลักสูตที่เสนอ
(หน่วยกิต)
แบบ 1.1แบบ 1.2แบบ 1.1แบบ 2.1
1หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก(ไม่น้อยกว่า)
-
-
-

>12
-
-

-
-
-
12
6
6
2หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
    วิทยานิพนธ์ (ไม่น้อยกว่า)


48

36

48

36

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า)

48484848


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

  


, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Comments

Search