หลักสูตรที่เปิดสอน


คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ได้เปิดดำเนินการสอนในหลายหลักสูตร ที่มุ่งประยุกต์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ เข้ากับวิชาชีพด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), บัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.), การจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Econ) หรือ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี และปริญญาตรี 4 ปี
 
   
 
สาขาวิชาเอก และหลักสูตร
 
 สาขาวิชาการบัญชี

 Ph.D.(Accounting)
 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 M.Acc.
 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) การบัญชี
 B.Acc.
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี

 
 สาขาวิชาการจัดการ  Ph.D.(Management)
 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 Ph.D.(Marketing Management)
 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด
 M.B.A.
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
 M.B.A
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด
 B.B.A. (Management) 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 
 สาขาวิชาการจัดการการทรัพยากรมนุษย์  B.B.A. (Human Resource Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ.) 
 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  M.Econ.
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)
 B.Econ. (Business Economics)
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
 
 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  B.B.A. (International Business)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 
 สาขาวิชาการตลาด  B.B.A (Marketing)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 
 สาขาวิชาการบริหารการเงิน  B.B.A. (Financial Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) 
 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

 B.B.A. (Business Information Technology)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) 
 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  B.B.A. (Business Computer)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
 

 

Comments

Search