หลักสูตรที่เปิดสอน


คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ได้เปิดดำเนินการสอนในหลายหลักสูตร ที่มุ่งประยุกต์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ เข้ากับวิชาชีพด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), บัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.), การจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Econ) หรือ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี และปริญญาตรี 4 ปี
 
   
 
สาขาวิชาเอก และหลักสูตร
 
สาขาวิชาการบัญชี

 Ph.D.(Accounting)
 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 M.Acc.
 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) การบัญชี
 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
 B.Acc.
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 
สาขาวิชาการจัดการ  Ph.D.(Management)
 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 Ph.D.(Marketing Management)
 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด
 M.B.A.
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 M.M.
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
 B.B.A. (Management) 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 
สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  B.B.A. (Electronic Commerce Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ.) 
 
สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ  B.B.A. (Entrepreneurship Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ.) 
 
สาขาวิชาการจัดการการทรัพยากรมนุษย์  B.B.A. (Human Resource Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ.) 
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  M.Econ.
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)
 B.Econ. (Business Economics)
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  B.B.A. (International Business)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 
สาขาวิชาการตลาด  M.B.A.
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 B.B.A (Marketing)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 
สาขาวิชาการบริหารการเงิน  B.B.A. (Financial Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  M.B.A. (Business Information Technology Management)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( บธ.ม. )

 B.B.A. (Business Information Technology)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  B.B.A. (Business Computer)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
 
 * หมายถึงกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงหลักสูตร

 

Comments

เบอร์โทรติดต่อภายใน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

Search