img

โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานหัตถกรรมเครื่องจักสานหวายและกลุ่มทอผ้าไหม จังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม" ขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตวิถีบ้านหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม" ขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตวิถีบ้านหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ และพิธีเปิด นายอาทิตย์ ภูมิแกดำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวต้นรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และอาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสรไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ที่ศูนย์บริการวิชาการจัดขึ้นในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโคงการๆ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาสิ่งทอซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น และผู้บริโภคให้ความสนใจหรือมีความต้องการมากขึ้น และยินดีที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้ไม่ว่าด้วยราคาที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าทั่วไป หรือในราคาที่เท่ากัน ซึ่งท้องถิ่นได้หันมาพัฒนาสินค้านวัตกรรมสิ่งทอ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคได้ ประกอบกับบ้านหัวขัว หมู่ 4 มีผู้ใหญ่อาทิตย์ ภูมิแกดำ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาเป็นผู้ผลักดันและนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนา แต่สิ่งที่ชุมชนยังขาดและมีความต้องการคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มีความหลากหลายมากขึ้น จึงทำให้ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนในครั้งนี้ และได้เชิญคุณแม่แสงจันทร์ บุญหล้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นแบบและตัดเย็บ จากกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และทีมงานมาเป็นวิทยากร เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหลักของศูนย์ฯ และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน #ascmbsmsu #ศูนย์บริการวิชาการ #โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

Comments

Search