img

อาจารย์ ดร.ชลธชา ธรรมวิญญู คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะการบัญชีและการจัดการร่วมกัน ถวายเครื่องสักการะบูชา พระเจ้าองค์แสนสีหราชศาสดาเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสที่ได้เข้าดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการคนใหม่เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกัน ถวายเครื่องสักการะบูชา พระเจ้าองค์แสนสีหราชศาสดา พระประธานประจำ คณะการบัญชีและการจัดการ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสที่ได้เข้าดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ โดยได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563  เป็นต้นไป  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 2202/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์มงคล ม่วงเขียว  อดีตคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินพร้อมให้โอวาสแก่คณบดีคนใหม่พร้อมทั้งผู้บริหาร ทุกท่านที่เข้ารับตำแหน่ง โดยได้มีการผู้ข้อต่อแขน ให้บุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป  โดยร่วมกันนำพาคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันต่อไปในปัจจุบันและภายภาคหน้า
..........................................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/media/set?vanity=mbsmbsmbs2&set=a.747829312444700

Comments

Search