img

คณะการบัญชีและการจัดการ จัดโครงการ "พหุวัฒนธรรม : Walk Together for Peace"คณะการบัญชีและการจัดการ จัดโครงการ "พหุวัฒนธรรม : Walk Together for Peace"
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพหุวัฒนธรรม “Walk Together for Peace” สนับสนุนโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” 5 ศาสนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบธง “สันติภาพ” ซึ่งนายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ปีมณี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงาน ร่วมกับบุคลากรและนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับ ณ ห้อง SBB1001 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พระอาจารย์สุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก ได้มอบธงสันติภาพให้แก่ตัวแทน 5 ศาสนา พร้อมร่วมในเวทีเสวนาหัวข้อ “ศาสนากับการสร้างสันติภาพ : บริบทชาติและท้องถิ่น” กับ บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย อุมุขนายก สังฆมณฑลอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง นักวิชาการ คุณอมร ศรีชวาลา ตัวแทนศาสนาซิกข์ และ ตัวแทนศาสนาอิสลาม โดยมี อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินรายการ
พระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก กล่าวว่า คณะธรรมยาตราแห่งสันติภาพเพื่อสันติสุขของแผ่นดิน สร้างพลังความร่วมมือกัน ระหว่าง 5 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกข์ จัดโครงการ เดินด้วยกันนำพาสันติ สืบสาน ปณิธาน ของท่านพุทธทาสภิกขุ มุ่งให้ยึดหลักคำสอนของศาสนา สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือกัน และเจริญจิตใจให้ออกจากวัตถุนิยม นำไปสู่การสร้างสันติภาพและส่งสันติสุขให้ทุกคนบนแผ่นดินไทย
ในการเดินภายใต้โครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” แบ่งการเดินออกเป็น 2 เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ 1 จุดเริ่มต้นทิศตะวันตกสุดเขตประเทศไทย ณ ด่านชายแดนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปทิศตะวันออกสุดเขตประเทศไทย ณ ด่านชายแดนมุกดาหาร
เส้นทางที่ 2 จากใต้สุดเขตประเทศไทย ณ ด่านชายแดนเบตง จังหวัดยะลา ไปเหนือสุดเขตประเทศไทย ณ ด่านชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 4,000 กว่ากิโลเมตร
Mahasarakham Business School hosted a project entitled "Multiculturalism: Walk Together for Peace"
On October 27th, 2020, during 1.00 – 4.00 pm., at Mahasarakham Business School of Mahasarakham University organized the "Multiculturalism: Walk Together for Peace" project to support 5 religions with Associate Professor Dr. Jak Puncoopet, Advisor to the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI) presided over the opening ceremony. The event was also attended by Associate Professor Dr. Prayook Srivilai, President of Mahasarakham University, Assistant Professor Dr. Sutana Boonlua, Associate Dean for Research and International Relations, Mahasarakham Business School, and Mr. Narathorn Sornprasit, Permanent Secretary of Maha Sarakham Province, who welcomed the participants. More importantly, the event was led by Assistant professor Dr. Jindarat Peemanee as the head organizer of the project, working together with faculties, staff, and students of Mahasarakham Business School. Phra Ajahn Sutham Thitthammo, Chairperson of the World Peace Meditation Council gave peace flags to the representatives of 5 religions as well as delivered the talk in a forum on the topic "Religion and the Making of Peace: National and Local Context" with Father Dr. Chaowarit Saaumuk, The head of Roman Catholic Diocese of Ubon Ratchathani, Assistant Professor Dr. Thiraphong Meithaisong, The Academic Officer, Ms. Amorn Srichawla, The Representative of Sikhism and Islam religions, with Ajarn Thom Ketuwongsa, The Director of the Isan Art and Culture Research Institute. Mahasarakham University as the session moderator.
………………………………………………………………..
ฝ่ายงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Research and International Relations Dept.
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

Comments

Search