img

ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่โครงการหมู่บ้านวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่โครงการหมู่บ้านวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564

         เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่โครงการหมู่บ้านวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564 ร่วมกับ ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนและคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บ้านแจ้งจม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
        โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านวัตกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน อาศัยรูปแบบกลไกการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Diffusion) ซึ่งทำให้เกิดการสนับสนุนและขยายการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการนำเสนอผลงานนวัตกรรมไปแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบโจทย์ จากพื้นที่เป้าหมายและสามารถส่งเสริม สนับสุนและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมายและเป็นต้นแบบการขยายผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งการประชุมหารือและการเยี่ยมชมพื้นที่ ณ บ้านแจ้งจม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในทุกมิติ โดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยบ่มเพาะ ยกระดับและพัฒนาความสามารถด้วยการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมจนสามารถพัฒนาแนวคิด สู่ต้นแบบหรือโครงการนำร่องได้ผ่านกิจกรรมเครือข่าย การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและการบ่มเพาะ โดยหวังว่าจะเกิดนวัตกรรมเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคมที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคงต่อไป

Comments

Search