img

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 11โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 11 
        ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 11" ขึ้น ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มมส (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และอาจารย์ ดร.เอกชัย แน่นอุดร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมฯ กล่าวว่า ปัจจุบันนักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีการทำวิจัยเชิงปริมาณในหลายสาขา จึงทำให้ผู้วิจัยต้องมีวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายและทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณจำนวนมากต้องเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม และปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัยหลายโปรแกรมและโปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ซึ่งเป็นโปรแกรม Freeware ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง ซึ่งหลายคนอาจไม่ได้ศึกษาโปรแกรมใหม่ๆ หรือผู้ที่เคยศึกษามาแล้วอาจมีความจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะโปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเชิงวิชาการและธุรกิจต่อไป ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มมส เป็นวิทยากร โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 60 คน

Comments

Search