img

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ SPSS for Windowsเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ SPSS for Windows  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิติพงษ์  ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์ ธานโครงการกล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยจัดขึ้นเพื่อ ใช้โปรแกรม SPSS for Windows เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างง่ายและสะดวก  ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ภาควิชาการจัดการ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ทักษะด้านการใช้โปรแกรม SPSS ในงานวิจัย โดยมีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพที่ดีออกสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นเพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรมจึงนำวิชาการระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพราะการวิจัยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นวิธีการหนึ่งของการได้มาซึ่งคำตอบอย่างเป็นระบบ ในกระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลนับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญและต้องการความรู้ความเข้าใจเพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง  ทั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
อาจารย์ ดร. รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์
อาจารย์ ดร. จุฬารัตน์  ขันแก้ว
มาเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ โดยมีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 170 คน 

...........................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

         

 

 

 

Comments

Search