img

โครงการนักบัญชีกับการจัดการทำบัญชีผ่านระบบ GFMIS ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการบัญชี  ได้ดำเนินการจัดโครงการนักบัญชีกับการจัดการทำบัญชีผ่านระบบ GFMIS ขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ คุณปลวัชร  ปัดเสน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นอกชั้นเรียนและเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้ทางด้านบัญชีรัฐบาล เพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่นิสิตไม่ได้เรียนในวิชาเอกและวิชาแกน ทำให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะด้านการบัญชีทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 800 คน

Comments

Search