ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อป้ายกล่องไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๐x๑๒๐ cm พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย ป้ายกล่องไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๐x๖๐ cm พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย และป้ายไฟวิ่ง แบบ Full Color ๓ แถว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๐x๖๔ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อป้ายกล่องไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๐x๑๒๐ cm พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย ป้ายกล่องไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๐x๖๐ cm พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย และป้ายไฟวิ่ง แบบ Full Color ๓ แถว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๐x๖๔ cm พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 04112019020746.pdf

Comments

Search